کارکنان
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
محمدرضا حسینلو محمدرضا حسینلو
98-9127453509+
m.hosseinloo@asacorp.ir
دور نگار:
رییس هیئت مدیره
حمیدرضا حسینلو حمیدرضا حسینلو
98-9192411080+
h.hosseinloo@asacorp.ir
دور نگار:
نایب رییس هیت مدیره
ابوالفضل حسینلو ابوالفضل حسینلو
98-9100279923+
a.hosseinloo@asacorp.ir
دور نگار: